SKIPPERGATA 12

Husordensregler for S12

 

Generelle Husordensregler

for Sameiet Skippergata 12

1.      Formål
Husordensreglene skal sikre beboerne trivsel og regulere forhold som kan være til sjenanse for andre, og skape et godt bomiljø hvor alle trives og føle seg trygge.
2.     Generelt
Beboerne i sameiet plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene.
Andelseierne er ansvarlig for at reglene blir overholdt av alle medlemmer i husstanden, og av andre som gis adgang til leiligheten.
Det skal som hovedregel være ro mellom kl. 23.00 og 07.00. Leilighetene må ikke brukes slik at de sjenerer andre. Fellesarealene skal være rene og ryddige, og ikke brukes til lagring av avfall. Utover det som er spesifisert i husordensreglene, gjelder alminnelig folkeskikk.
3.     Alminnelige regler
Sykler, ski, kjelker og annet sportsutstyr, samt sko, yttertøy, materialer og lignende må ikke stilles opp i trapperom eller ganger. Slike effekter oppbevares inne i den enkeltes leilighet eller kjellerbod. Sykler kan imidlertid plasseres i bakgården i sommerhalvåret, men må vinterlagres i den enkeltes leilighet eller bod.
Vinduer, trapper, balkonger skal ikke benyttes til lufting eller risting av sengeklær, tepper og lignende.
All montering av utstyr som berører husets fasader, slik som markiser, flaggstenger, antenner, utelamper og lignende, må forhåndsgodkjennes av styret.
Ytterdør skal alltid være låst. Dør til takterrasse skal aldri låses.
4.     Ro og orden
Det skal være ro (det vil si fritt for boring, saging, banking og lignende) mandag til lørdag mellom kl. 23.00 og 07.00. På søn- helligdager skal det være ro.
Skal større selskaper avholdes, må naboer under over og ved siden varsles i god tid på forhånd, og dette må være i forståelse med naboene. Det må tas hensyn til at lyden bærer godt mellom leilighetene, så som skrik og skrål.
5.     Søppel
Søppel legges i lukkede poser og plasseres i søppelcontainerne. Det er husholdningsavfall som legges i disse containerne. Papir og papp legges i egne papircontainere.
Emballasje av annen art, ødelagt utstyr, kasserte eiendeler og lignende, må enhver beboer selv besørge bortkjøring av.
6.     Grilling
Det er kun tillat å bruke elektrisk eller gassgrill. Kullgrill anbefales ikke av hensyn til brannfaren.
7.     Dyrehold
Styret skal informeres skriftlig om anskaffelse av husdyr. Dyr må ikke holdes i leilighetene slik at de sjenerer andre. Den som har husdyr, plikter å fjerne ekskrementer som dyret etterlater seg på sameiets område. Skade på eiendom, beplantning og lignende erstattes. Etter gjentatte klager fra andre beboere, kan styret vurdere fjerning av dyret. Styrets beslutning kan påklages til generalforsamlingen.
Lufting av kjæledyr er ikke tillatt på fellesarealene, balkonger og lignende. Hunder skal alltid være i bånd i ganger og øvrige felles arealer.
8.     Meldinger og henvendelser
Henvendelser til styret i anledning husorden skal kun skje skriftlig. Anonyme henvendelser behandles ikke. Plakater og lignende settes opp på oppslagstavle.
9.     Utleie, fremleie og eierskifte
Utleie, fremleie og eierskifte må meldes skriftlig til styret, med kopi av kontrakten og eventuelle eierskiftepapirer.
Kostnader til merking av postkasser betales av eier. Styret står for merking for å oppnå en enhetlig profil.
Ekstra bestillinger av nøkler må gjøres av eier, og attesteres/godkjennes av styret. Kostnader vedrørende bestillingen faktureres eier direkte.
Eier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Han/hun er også ansvarlig for at husordensreglene blir gjort kjent for og overholdt av leietaker/ fremleietaker, hans/hennes husstand og/eller andre personer som gis tilgang til leiligheten eller eiendom for øvrig.
10. Gyldighet og supplerende bestemmelser
Disse regler trer i kraft 14.06.02 og kan bare endres av generalforsamlingen. Styret kan gi supplerende bestemmelser, men disse må godkjennes av første ordinære generalforsamling for å ha gyldighet ut over styreperioden. Endringer av disse reglene krever alminnelig flertall.