SKIPPERGATA 12

Inn og utflytting

 

Følgende ble vedtatt på styremøtet den 29.august 2012. Noen av reglene overlapper eksisterende husregler, men presiserer ansvar ved inn og utflytting.

Regler for beboere/eiere av leilighet (er) i

Skippergata 12, Oslo.

VELKOMMEN!

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold. I Skippergata 12 er det, tidvis, stor utskifting av beboere og styret ønsker, til enhver tid, å ha en oversikt over hvem som bebor den enkelte leilighet. Dette er nødvendig særlig med tanke på brann og andre forhold der det er helt nødvendig å kontakte beboeren. Se avsnittet INN OG UTFLYTTING

I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med noen felles regler, og derfor er disse reglene for ro og orden laget.

Reglene for ro og orden/inn og utflytting gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

 ANSVAR – OMFANG  

Reglene gjelder for eiere/beboere av leilighetene I Skippergata 12 og alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at egne  husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle fremleietakere gjøres kjent 

med reglene og overholder disse.  

 STILLHET OG RO Det skal være stille i og utenfor leilighetene fra kl 2300 til 0700. Dersom noen skal ha selskap som kan sjenere naboers nattero, skal disse varsles i god tid 

på forhånd. 

 INN OG UTFLYTTING

Ved innflytting/utflytting har eier av leiligheten ansvar for at bod I kjelleren er ryddet og rengjort. Ingen eiendeler eller avfall må plasseres eller etterlates på fellesområdene. Eier plikter å sende melding til styret (formannen) om alle inn og utflyttinger. Eget meldeskjema finnes på www.skippergata12.com .

 TAKTERRASSEN

Bruk av takterrassen er forbeholdt beboerne I Skippergata 12. Etter bruk skal terrassen forlates ryddig og klar for neste bruker. All søppel fjernes og plasseres i søppelkassene.

 KJELLERBODENE

Til hver boenhet tilhører en bod I kjelleren. Hver eier sørger for at boden er forsvarlig låst og at det ikke plasseres gjenstander i boden som er til sjenanse for andre. Ved inn og utflytting skal boden forlates tom og ingen gjenstander må etterlates I fellesområdene. Større gjenstander/møbler må fraktes bort av eier.

Event. manglende opprydding etter inn/utflytting vil bli fakturert eier av den aktuelle leilighet.

 

Styrets filosofi er felles ansvar for et godt bomiljø. Det krever at du, som beboer, er villig til å yte din del for at alt skal fungere optimalt.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger. 

Styrets mailadresse:  skippergt12@styrerommet.net

 

Velkommen som beboer i skippergata 12