SKIPPERGATA 12

VIKTIG INFO

 

INFO:

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon om små og store "hendelser" knyttet til driften av S12. Vi anbefaler at du jevnlig sjekker hva som er lagt ut.

 

 

Sykler i bakgården

I løpet av sommeren/høsten vil det bli stor aktivitet i bakgården. Årsaken er råte bak fasadeplatene. Det vil bli satt opp stilas og blan annet skal alle veggplatene i bakgården skiftes ut. Bakgården er ikke stor og det vil bli trangt om plassen.
Styret ønsker å få fjernet de eierløse syklene.
for 3 år siden fikk dere utdelt en grønn strips som dere skulle feste på sykkelen, denne gangen vil dere få utdelt en blå. De syklene som ikke er meret med blå strips innen 01.05 vil bli fjernet.
Vi vil holde dere informert
.

Bicycles in the backyard.

During the summer/fall there will be done some work to the facade in our backyard. All the panels on the wall are going to be replaced, and therefore we need to have a scaffolding for the workers. The backyard is pretty small, and the space weill be an issue.
The Borard wishes to remove all bicycles that nobody owens today.
3 years ago we handed out a green ribbon ypu could attach to your bike.
This time we are handing out a blue ribbon. All the bicycles that isn`t marked with a blue ribbon byg the 1th of May will be removed.
We will keep you updatet

15/3-2016 Styret

---------------------------------------------------------------- 

Oppsummering av styrets arbeid 2015

Det har vært gjennomført 10 styremøter i 2015.
Styret har i 2015 videreført sitt fokus på vedlikehold, sikkerhet og trivsel. Året har vært preget av mange og relativt omfattende vedlikeholdsarbeid. Noen få var planlagt og budsjettert, men dessverre har det vært flere utforutsatte og kostbare hendelser.

De fire mest omfattende ikke planlagte tiltakene har vært:
- Installert vannmåler etter pålegg fra kommunen
- Utbedring av sentralvarmeanlegget for å få stabilt varmt vann
- Utskifting av defekt kompressor på ventilasjonsanlegget
- Ekstraordinært vedlikehold av ventilasjonsanleggene (både i kjeller og på tak)

Det planlagte vedlikeholdet som var utvendig vask av fasader samt festing av fasadeplater i bakgården er gjennomført.  Dessverre viste det seg at samme type skade som vi tidligere hadde på ventilasjonsanlegget på taket også har rammet veggen mot bakgården. På grunn av dårlig konstruksjon må alle platene tas ned og ny festeanordning med tilstrekkelig utlufting må settes opp. Dette arbeidet må av sikkerhetsgrunner gjennomføres snarest og i løpet av 2016 slik at det ikke oppstår fare for at fasadeplater faller ned.

Vår nabo i Skippergata 10 har i løpet av 2015 montert nytt kjøle- og ventilasjonsanlegg på sitt tak. Styret hadde ikke mottatt nabovarsel før tiltaket ble gjennomført å klagde til kommunen. Vi fikk medhold i vår klage og hadde i ettertid en god dialog med firmaet som hadde ansvaret for jobben. Vi mener vi fikk til en brukbar avtale som innebar at vi har fått noe redusert utsikt i bytte med et betydelig lavere støynivå på takterrassen sammenlignet med tidligere.

Rutinemessig sjekk av brannvarslingssystemet, brannslukkingsanlegget og nødlysanlegget er gjennomført i løpet av året. Også heisen er forskriftsmessig vedlikeholdt, og vi har greid å få ned kostnadene knyttet til igangsetting av heisen ved tilfeldig heisstopp betydelig.

Til tross for flere tiltak i 2014 fortsetter problemet med at uvedkommendetar seg inn i bygget.  Det ble derfor besluttet på årsmøtet å innføre en løsning med nøkkelbrikker på ytterdørene etter at antallet nøkler på avveie ble uforsvarlig stort. Dette har medført en bedring, og problemet med døra ikke gikk i lås av seg selv er nærmest helt borte. Men fortsatt funn av både brukerutstyr fra narkomane og brukte kondomer i trappegangen på taket tyder på at uvedkommende tar seg inn og tar seg til rette. Slikt bidrar til utrygghet og mistrivsel noe som bekreftes av henvendelser om dette fra beboere. Styret vil derfor i 2016 se på ytterligere tiltak for å få brukt med dette problemet.

Dessverre forsetter beboere med hensetning av søppel og innbo i fellesarealene og i bakgården. Styret leide kontainer våren 2015 der beboere fikk anledning til å kvitte seg med gjenstander som ikke kan kastes i søppeldunkene. Noen få benyttet seg av tilbudet, og kontaineren ble full.  Allikevel har det også i høst vært hensatt møbler, hvitevarer, baderomsinnredninger, toalett og lignende i fellsarealene.  Dette er utrivelig, brannfarlig og påfører sameiet utgifter som den enkelte burde betalt selv.

Styret har vedlikeholdt sameiets hjemmeside, samt holdt beboere og sameiere informert via facebook gruppen Skippergata 12

15/3-2016 Styret

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kameraovervåking

Det blir innført kameraovervåking i fellesområde fra og med 3. februar,
ref. vedtektene $5.

31/1-2016 Styret

----------------------------------------------------------------------------


 
KAMERAOVERVÅKING NABOTAKStyret er også i dialog med driftsoperatør ved Fred Olsens gt. 1 angående
to overvåkningskamera som er montert på taket, hvorav ett dekker
takterrassen vår. Vi er heller ikke blitt varslet om dette.

Vi har fått forklart at det er lagt en "elektronisk sladd" over den delen av
bildet som dekker vår takterrasse, men har bedt om mer informasjon om
hvordan dette håndteres, herunder tillatelser fra
Datatilsyn m.m.


29/7-2015 Styret

----------------------------------------------------------------------------

TAKARBEID NABOBYGGET

Som sikkert mange har lagt merke til så pågår det arbeider på taket til nabobygget til
Skippergata 12. Det er blitt montert opp en rekke nye bokser knyttet til et nytt
kjøle- og ventilasjonsanlegg i Fred Olsens gt 1. Dette har blitt gjort uten at vi har blitt
varslet. Styret har klaget til kommunen som i utgangspunktet hadde godkjent tiltaket
uten nabovarsel. Vi fikk medhold i klagen og har i ettertid hatt en god dialog
med GK Norge AS som gjennomfører tiltaket på vegne av eier


Vi har blitt enig med GK Norge om følgene:

 1. Kjøkkenavtrekksvifta som i flere år har stått like ved vår takterrasse flyttes på andre
  siden av taket. Denne støyer mye når den er i drift (0800-1800) og det vil i forbindelse
  med flyttingen bli gjennomført støyreduserende tiltak. Flyttingen vil medføre noe bedret
  lys og utsiktsforhold.
 2. GK Norge endrer utluftingen på vårt ventilasjonsanlegg slik at det støyer hørbart
  mindre uten kostnad for oss.
 3. Skippergata 12 aksepterer at de nye kjøletårnene reduserer noe utsikt mot
  Havnelageret.

I løpet av uke 34 er det planlagt at disse tiltakene skal være gjennomført. 

29/7-2015 Styret

----------------------------------------------------------------------------------------------


TIRSDAG 2. JUNI VÅRDUGNAD
 

Et godt bomiljø – felles ansvar.Sameie skal ta en skikkelig rydding/vask etc. i fellesarealet.
I forbindelse med denne dugnaden vil styret leie en container.  

Denne containeren vil være tilgjengelig for samtlige beboere
fra og med kl. 19.00 til 21.00. Miljøfarlig avfall som elektriske artikler etc.
kan ikke kastes i containeren. Dette avfallet vil bli samlet opp i bakgården.

Styret håper at flest mulig av beboerne har mulighet til å delta på denne dugnaden.

20/5-2015 Styret

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kortleser/brikker til ytterdøra og døra til bakgården

For å øke sikkerheten inn til bygget er det montert kortleser på utsiden av dørene. 
Nøkkelbrikke holdes inntil kortleser og døra låses opp.

Hver enkelt eier er ansvarlig for henting av nøkkelbrikker hos Låshuset.  Hvis de ikke
har anledning må de gi en skriftlig fullmakt til den som skal hente brikkene.  Leietaker
må forholde se til eieren. Kodebrikkene er gjort klar for henting og fra og med neste uke kan disse tas i bruk.

Viktig!  Det vil ikke være mulig å bruke dagens nøkkel etter tirsdag 02.juni.

20/5-2015 Styret


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppsummering av styrets arbeid 2014

Det har vært gjennomført 9 styremøter i 2014.

I forrige periode hadde styret fokus på vedlikehold/oppgradering av fellesområdet.  Styret har i denne perioden sett det som sin fremste oppgave å sørge for utvendig vedlikehold av selve bygget.

To større vedlikeholdsprosjekt blitt gjennomført. Det første var vedlikehold av balkonger og balkongrekkverk. Rekkverkene ble tatt ned og sandblåst før de ble lakkert på nytt. Dette medførte at balkongdørene måtte sperres av hensyn til sikkerheten. Arbeidene tok omlag 3 uker lengre enn planlagt og dette sammenfalt med den varmeste sommeren på mange år. Dette var selvsagt uheldig for de beboerne som ble berørt. Utover dette ble arbeidet gjennomført i tråd med avtalt pris og kvalitet. Det andre større vedlikeholdsprosjektet var knyttet til ventilasjonshuset på taket. Her ble det i forbindelse med vedlikehold avdekket råteskader. For å få oversikt over skadeomfanget og hva som måtte gjøres leide styret inn en takstmann fra OBOS prosjekt. Det viste seg at skaden var relativt omfattende og at den skyltes en konstruksjonssvakhet. Basert på takstmannens forslag til utbedring fikk vi innhentet tilbud og gjennomført prosjektet før vinteren. Styret fikk svært god støtte fra sameier Helge Spildrejorde som tok på seg rollen som prosjektleder. Også dette prosjektet ble gjennomført innenfor den kostnadsrammen som var besluttet på forhånd. Styret er også meget fornøyd med kvaliteten på arbeidet som er utført i denne forbindelse.

Det har blitt avdekket at flere fasadeplater mot bakgården er i ferd med å løsne. Styret har fått foretatt en sikkerhetsvurdering av om det er fare for at de faller ned. Så er ikke tilfelle, men dette må utbedres i løpet av sommerhalvåret i 2015. Da bør det også foretas en fasadevask, både i bakgården og mot Skippergata. Fasadevask mot Skippergata var egentlig planlagt i 2014, men ble utsatt på grunn av de to andre store prosjektene. Dessuten ble mottatte tilbud vurdert å være for kostbare.

Drift av heis er fortsatt en betydelig utgift. Det er spesielt kostbart å tilkalle service om heisen blir stående i helga. Vi har iverksatt tiltak for å unngå dette med de ulempene det kan medføre for beboerne. Vi har dog registrert mindre feil ved heisen siste halvår av 2014.

At uvedkommende tar seg inn i bygget er et problem. Brukerutstyr for narkotika er funnet flere steder i bygget flere ganger. Det har også vært nye innbruddsforsøk i kjelleren. Styret har derfor forsterket dørene i kjelleren. Det har også vært flere tilfeller av tagging innendørs. Ytterdøra smekkes ikke alltid i lås, samt at beboere til stadighet lar døra mot bakgården stå åpen. Dessuten er det nøkler på avveie, total anslår styret at det er mange titalls nøkler til ytterdøra som ikke kan gjøres rede for. Økt bevissthet på sikkerhet blant beboerne vil kunne være et bidrag til reduserte utgifter, ulemper og utrygghet knyttet til at uvedkommende tar seg inn i bygget. Styret vil i denne sammenheng foreslå en vedtektsendring som åpner for kameraovervåkning. Bytte til kort-/brikkelås på ytterdør er også til vurdering.

Det har vært flere tilfeller av at hensetting av kasserte møbler og andre gjenstander på fellesareal, både ute og inne. Dette er i strid med husordensreglene og uakseptabelt både av estetiske- og sikkerhetsgrunner. Fjerning av slik søppel når eier ikke kan identifiseres er en utgift som påføres eierne i felleskap.

Avtale om vaktmestertjeneste fungerer bra. Det har også vært gjennomført tilsyn og vedlikehold av ventilasjonsanlegg og brannvarslingsanlegg. Ventilasjonsanlegget fungerer fortsatt ikke slik det skal og ytterligere vedlikehold og oppgraderinger er helt nødvendig i 2015. Feil og dårlig vedlikehold over tid bidrar til unødig høye energikostnader.

Den nye TV/internettløsningen som ble iverksatt på tampen av 2013 har fungert som forutsatt. For å unngå bruk av kullgrill har styret også sørget for gass til grill som er til felles benyttelse på taket.

Styret er opptatt av et godt bomiljø og at beboerne skal trives. Utover å ivareta god sikkerhet, drift og vedlikehold har styret i løpet av året invitert til beboermøte med grillmat samt etablert facebook gruppe for Skippergata 12. I tillegg har styret bidratt til at det er blitt opprettet en facebook side som gir oversikt over nyheter - og aktiviteter i vår bydel Kvadraturen.  Styret har også gjennomført trivselsskapende tiltak knyttet til høytidene.

Styret så det som helt påkrevet å øke fellesutgiftene før jul. Årsaken er økte kostnader generelt, herunder blant annet kommunale utgifter, forsikring og vedlikehold.

Vi oppfordrer alle til jevnlig å se innom vår hjemmeside www.skippergata12.com og bli medlem av vår facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/skippergata12 for å holde seg oppdatert hva som skjer i sameie.

Styret er veldig glad for alle innspill som kan gjøre styrearbeidet enda bedre.

24/2-2015 Styret
-------------------------------------------------------------------------


Posten kan levere posten

Feilen er funnet.  Sonelåsen er iorden.

25/11-2014 Styret


 


Problem med å levere posten fordi sonelåsen til tider er ute av funksjonDenne lappen har budet hengt opp flere ganger på døren i høst.

Låshuset Larsen Eftf AS som er vår låsesmed har sett på denne to ganger, siste gang i starten av denne uken. De har gitt tilbakemelding om at den fungerer slik den skal. 

Styret har kontaktet Posten for å få mer utfyllende informasjon for å finne ut hva som kan være problemet.

22/11-2014 Styret
---------------------------------------------------------------------

Festing av veggplater i bakgården

Denne jobben er utsatt til våren 2015.

Befaring er gjort.  Det er ingen fare for at platene vil løsne. På bakgrunn av dette, samt at det er veldig sent på året har vi utsatt denne jobben til våren 2015

12/11-2014  StyretSykkel feilparkert i kjelleren
Denne står i veien.  Eieren bes fjerne sykkelen.

29/10-2014  StyretUtbedring av oppbygg på takterrassen/
feste av fasadeplatene mot bakgården


På grunn av dårlig lufting på takoppbygget er lekterne bak fasadeplatene råtne. Alle fasadeplatene må demonteres.  Gulvet på terrassen vil også bli berørt. 

Denne jobben starter mandag 15.09.2014. 

 

Vi er blitt oppfordret til ikke å bruke takterrassen mens denne jobben pågår på grunn av HMS (helse-/miljø og sikkerhet).

 

 

 

Det totale skadeomfanget ser de først når de har fått bort alle fasadeplantene. Derfor er det vanskelig å si hvor lang tid denne jobben tar.

 

 

Hvis alt går greit anslår de at dette vil ta ca.2 uker.

 

 

12/9-2014  Styret 


 

Varmen til radiatorene er slått påI går ble varmen til radiatorene slått på. Viktig info. angående lufting se egen fane.

25/09-2014  Styret


 

Referat - beboermøte

 

 

 

Den 09.09.2014, ble det (som planlagt) avholdt et beboermøte på takterrassen. Det var lagt opp til grilling av pølser med øl og vin som tilbehør og det ble det stående servering på grunn av regn. Til sammen stilte 9 stykker opp. Tross regn og paraply ble stemningen veldig god. Den viktigste saken som det ble orientert om var jobben med oppbygget på takterrassen. Denne jobben starter opp 15. september.

 

 

Før møte ble opphevet ble det trukket ut en vinner blant deltakerne av et gavekort på kr 300,00.  Den heldige vinneren ble Geir Anders Fagerheim.

 

 

Vi ønsker at flere beboere blir medlem av vår
facebook gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/skippergata12  

 

 

Styret ønsker alle beboerne i S12 en riktig god  høst.

 

9/9-2014 Styret
----------------------------------------------------------

Beboermøte i Skippergata 12/ Resident meeting in Skippergata 12

På vegne av styret ønsker vi deg velkommen til beboermøte i Skippergata12 (S12) tirsdag 09.09. kl. 19.00 på vår fantastiske takterrasse.

On behalf of the board we welcome you all to a resident meeting in Skippergata 12 (S12) Tuesday 9th of September at 19:00 at the rooftop.

Den beste garantien for godt og trygt bomiljø er at vi blir bedre kjent med hverandre.

 

The best way to ensure a safe living environment is to get to know each other and recognize our fellow residents. 

 

 

Agenda for the meeting:

 

1. Informasjon fra styret/Information from the board
2.
Innspill/spørsmål fra beboerne/Questions or input
3.
Eventuelt/Other

Styrets prøveprosjekt angående kjøp av gassflaske til grillen har vært vellykket. Dette må bare feires med en skikkelig pølsefest. Vi spanderer pølser med drikke som tilbehør.

 

The boards project regarding the rooftop grill has been a great success. This calls for a celebration, and the board would like to invite you all to a hot dog barbeque, accompanied with a beverage.

 

 

Vi håper at alle har mulighet til å delta.  For å beregne innkjøp av mat og drikke ønsker styret en tilbakemelding om hvem som vil delta.

 

We hope that most of you have the opportunity to participate. Please give a respond to Liss if you will join us, so we can buy enough food and drinks 

03.09.2014  for styret Liss Schou, tlf. 97543896

 

 

Email: liss-annie.schou@telenor.com
facebook: www.facebook.com/groups/skippergata12

 Rekkverkene er på plass


De ble ferdig med jobben 14 dager etter avtalt tid.

Rekkverkene ble som nye igjen.

15/9-2014 StyretVedlikehold av balkongene
.

Styret har inngått avtale om :

- utbedring av hull i betongoverflaten på balkongen.
- rekkverket er begynt å ruste og vil bli demontert og pulverlakkert.

Jobben ble igangsatt den 09.07.2014.  Balkongrekkverkene vil være på plass igjen i uke 33. Alle beboerne er informert på forhånd. Befaring balkonger mot Skippergata
 
Styret har hatt befaring av fagfolk når det gjelder avflassing på overside av balkongdekke/betong (se bilder). Dette er tidligere
lastepunkter for transport av selve elementet og disse er pusset igjen etter montering.  Etter mange år med vann, snø etc
har stålet (lastepunktet)  «knust» puss/mørtel «opp av» hullet.  I tillegg framkommer det sporadisk rust på balkongrekkverket. 
Styret er informert om at dette ikke er en hastesak. 
Utbedringen av «hull» i betongdekket og balkongrekkverket vil bli iverksatt vår/sommer 2014.   
 
Mvh
Styret
Bilder i inngangspartiet

Som styret tidligere har annonsert har vi, på oppfordring, tatt et initiativ til en utsmykking av inngangspartiet. Bildene (foto) er nå hengt opp og vi håper at dere synes dette bidrar til å gjøre "møtet" med S12 enda hyggeligere. Bildene er alle fra vårt nærmiljø. Fotograf er B.Fredheim.

ANGÅENDE OPPSTART AV  OPPUSSING AV GULVENE I FELLESAREALENE!
(TRAPPER/GANG)

 

Denne jobben starter opp lørdag den 28. september og vil vare

 

ca. 3 dager (lørdag/søndag/mandag).

 

 

I hovedsak består jobben i rengjøring/vasking, polering og impregnering som igjen medfører tørking mellom hvert lag.  

 

 

- Gulvene inn til hver leilighet skal også pusses opp.  Det betyr at løse gjenstander som matter etc. må fjernes

 

 

Noen ulemper vil det bli, men hvis hver enkelt av dere innretter dere etter de oppfordringene som blir gitt av de som utfører jobben vil resultatet bli kjempe bra :-)

 

 

Mvh

 

Styret i S12
----------------------------------------------------------------------

REFERAT -

Beboermøte med sparsomt fremmøte...

 

 

 

 

Den 17.9-2013, ble det (som planlagt) avholdt et beboermøte for å orienter om styrets arbeid, viktige avgjørelser og planer som vil berøre den enkelte beboer.

 

 

Å si at det var stinn brakke er nok en betydelig overdrivelse. Til sammen 5 stykker møtte opp og fikk en gjennomgang av saker og planer. På grunn av regn ble møtet holdt innendørs ledsaget av Twist og kaffe

 

 

De viktigste sakene som ble orientert om var vaktmesterordningen, ventilasjonsanlegget, oppussing av gulvene i inngangspartiet/trappene og utsmykking av veggen i inngangspartiet/diverse.  Styreleder orienterte også om økonomi og bruk av midler til oppgradering av Skippergata 12.

 

 

Vi henstiller til alle beboerne om å gi styret tilbakemeldinger på faktiske forhold som berører ”driften” av S12 og svært gjerne komme med synspunkter på styrets arbeid. Bruk nettsidene aktivt til å holde deg orientert. All viktig informasjon blir lagt ut her.

 

 

Styret ønsker alle beboerne i S12 en god høst.

 

 

Styret.

 

______________________________________________

BEBOERMØTE I SKIPPERGATA 12

 

 

Tirsdag 17.9-2013 klokka 16.30-17.00

 

 

(Tid utvides hvis nødvendig)

 

 

 

 


 

 

 

Sted: Takterrassen hvis været er ok.

 

 

Hvis ikke: Leilighet 302

 

 

Styret i Skippergata 12 ønsker å avholde et beboer/eiermøte for å gi dere en gjennomgang av styrets arbeid, planer og status.

 

 

Vi er svært opptatt av innspill og tilbakemeldinger fra beboerne og møtet er tenkt som en arena der dere kan gi direkte tilbakemeldinger og komme med forslag til forbedringer.

 

 

Kort sagt både ros og ris er velkommen.

 

 

Her på nettsidene våre www.skippergata12.com finner dere viktig info og vi oppfordrer alle til å gå gjennom sidene før møtet. Hold deg oppdatert og ta ansvar! Det er den beste garantien for et godt og trygt bomiljø.

 

 

AGENDA:

 

 

1. Informasjon fra styret

 

 

2. Innspill/spørsmål fra beboerne

 

 

3. Diverse

 

 

Velkommen

 

 

Hilsen Styret 
Skippergata 12.

 

 


 

 

 

Oppgraderingen av S12

 

 

 

 

Mange vil ha lagt merke til at S12 har fått en kraftig ansiktsløfting de siste månedene. Vi har fått på plass en utmerket vaktmesterordning, fellesarealene og takterrassen er opprustet, nødlysene er nå i forskriftsmessig stand, ventilasjonsanlegget er oppgradert, nettsidene fungerer, vi har produsert en liten folder om S12 og i løpet av kort tid nå er både postkasser og ytterdør restaurert. I tillegg arbeides det ganske mye i "kulissene" for at S12 skal bli et så bra sted som mulig å bo. Styret har en filosofi om at godt vedlikehold og felles trivselstiltak gjør at alle føler et større ansvar for bygget. Det er da også viktig med tanke på å ta vare på verdier og byggets renome. 

Etter forslag fra en av beboerne vil det bli hengt opp 3-4 store (100x120) fotografier i gangen nede (motsatt vegg av postkassene). Motivene er fra vårt nærmiljø og blir tatt av en proff fotograf. Vi håper dette faller i smak og kom gjerne med tilbakemeldinger.

 

 

 

I løpet av høsten kommer vi også til å sette igang oppussing av gulvene i fellesarealene (trapper/gang). Gulvene er gjennom en årrekke vasket med ulike vaskemidler og bærer nå preg av mye bruk og slitasje. Etter "oppussingen" er vi lovet at gulvene nærmest vil fremstå som "nye" (kanskje burde vi da innføre tøffelplikt etter japansk modell der alle har sine tøfler stående i stativ ved ytterdøra :-) )

Akkurat denne "operasjonen" vil pågå over en tid (vi publiserer på nettsidene oppstartdato og ca. varighet) og vi vil alle måtte venne oss til flittige fagfolk som vil være der både når du kommer og går. Noen ulemper vil det nok bli (bla at du må kjøre mer heis) men vi tror at resultatet gjør at vi kan leve med dette i en periode.

 

 

 

 

Å få et puslespill som S12 til å bli komplett (at ingen brikker mangler) krever en ganske stor innsats og vi er veldig interessert i tilbakemeldinger og forslag som kan bidra til at S12 blir et enda bedre sted å bo.Send oss mail, eller bruk styrets postkasse (det må da, bla., finnes en mengde gode bilder fra sommerfester på taket :-) ). Ønsker du publisering på nettsidene eller bare vil informere styret setter vi uansett stor pris på det.

Ha det fortsatt trivelig i Skippergata 12

 

 

 

Styret.
__________________________

POSTKASSENESom alle har lagt merke til er postkassene våre i en heller dårlig forfatning. Slik kassene nå er kan de lett brytes opp og innhold fjernes. I tillegg er styret opptatt av det visuelle og at S12 skal fremstå med godt vedlikehold. Styret har derfor vært i kontakt med de som har levert kassene (Sandbergkassen) og har foretatt en befaring.
Konklusjonen er at vi ikke trenger å skifte ut alt, men det må gjøres en oppgradering/reparasjon slik at alle kassene både er låsbare og i orden (særlig med tanke på postbudets jobb). Det vil derfor bli gjort utbedringer på postkassestativet i løpet av kort tid.
Alle beboerne beholder sine gamle nøkler.

Styret

____________________________________________

MERKING AV SYKLER!!!

HUSK AT FRISTEN GIKK UT FREDAG DEN 30.08.2013!!

 

PS! De syklene som ikke er merket vil få en rød strips festet på styret lørdag den 31.08.2013.  Hvis det er noen av beboerne som ønsker å overta en av syklene kan den røde stripsen byttes ut med grønn strips (eller en grønn tape/tråd ol.). Først til mølla.

Syklene med rød strips vil bli fjernet i løpet av uke 37.

 

MVH

 

STYRET

Sykler i bakgården

Det er over ti år siden S12 ble innflyttingsklar. 

I løpet av disse årene er det mange som har flyttet inn og ut av bygget.  I bakgården står det mange sykler. 

 

Det er stor sannsynlighet for at noen av disse syklene er eierløse. 

 

Bakgården vår ikke stor derfor ønsker styret å få fjernet de syklene som ikke har eiere.

 

 

 

For å få dette til må vi kartlegge hvilke sykler beboerne eier.

 

 

Innen 30.08.2013 må de grønne stripsene dere har fått i postkassen festes god synlig på din sykkel.  

 

Hvis enkelte leiligheter har flere sykler og trenger flere grønne strips må styreleder kontaktes.

 

Innen 1. september vil ikke merkede sykler bli fjernet.

 

Med hilsen

Styret i S12

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 
SKIFTING AV NØDLYSENE I SKIPPERGATA 12!
Som dere helt sikkert vet har vi en rekke nødlys i bygget som automatisk tennes
hvis strømmen går - eller noe annet intreffer som gjør at vi mister lyset.

Totalt har vi 45 nødlys i bygget (pluss i næringslokalene i 1. etasje).
Flere av nødlysene har vært defekt grunnet manglende vedlikehold over lang tid.

Styret har nå innhentet tilbud på oppgradering/skifting av lysene og dette arbeidet
starter i nærmeste fremtid.

Dere vil derfor snart møte en hyggelig elektriker i gangene som sørger for at alle beboerne i S12 kan være sikker på at det blir lys selv om strømmen forsvinner.

Bli lys! sa styret.
Og det blir det :-)

-------------------------------------------------------------

 
Nyttige nettsider:
Se Tips for leiligheten

..................................................................................

Utskifting av møbler på takterrassen!


Se TAKTERRASSE sider.
................................................................................................

Skifting av ytterdør.
Se info fra styret.

...............................................................................................

Ny vaktmestertjeneste/renhold i S12.
se vaktmestersider
----------------------------------------------------------------------------

På siste styremøte (gammelt styre) ble bla. følgende vedtatt:

 

- Inngangspartiet/trappeoppgang skal males/ pusses opp. Styreleder gis fullmakt til å kontakte håndtverkere.

 

- Inngangsdør skal repareres/vedlikehold pga. slitasje og setninger i grunnen. Styreleder kontakter service.

 

Dette er utført men det nye styret (12.3.13) ser allikevel på mulighetene for å bytte ytterdør.

 

Info kommer

 

 

 

 

 

Vannlekkasjen i kjelleren

Etter lekkasjen (14.4.13) er det viktig at alle sjekker sine egne boder for 
event. fuktskader.
Gårdens fellesforsikring dekker ikke skader på private eiendeler i egen bod.
Dette dekkes av egen innboforsikring, og er 
en sak mellom den enkelte beboer 
og forsikringsselskapet.
Trenger du en bekreftelse/dokumentasjon på hvorfor skaden har oppstått 
kan du gjøre en skriftlig henvendelse til styret.
Lekkasjen er nå utbedret og vannet er fjernet.

Styret


YTTERDØREN
Flere av beboerne i S12 har påpekt at ytterdøren er vanskelig å låse og av og til blir stående åpen.
Av sikkerhetsmessige årsaker er dette ikke ønskelig.
Styret har vært i kontakt med bla. arkitektene for S12 og fått en henvisning til produsenten av døra.
Det har tidligere vært forsøkt med reparasjon, men dette har ikke fungert.
På styremøtet den 29. mai ble det derfor vedtatt å skifte ytterdøren.
Dette vil bli utført så snart døra kan leveres fra produsent.
Styret.