SKIPPERGATA 12

Radiatorene

Viktig informasjon -  Important information:

Hvorfor må man lufte radiatoren?

Why do you need to bleed the radiator for air?


Når høsten kommer og varmen settes på er det behov for å lufte radiatorene. Lufting av radiatorene fjerner luftlommer som svekker sirkulasjon og hindrer tilstrekkelig temperatur.

The radiator needs to be aired out when they are turned on in the autumn. This removes any air pockets that may reduce the heating ability of the radiator.    

Hvordan lufte en radiator?

How to bleed the radiator for air?
 
For å lufte en radiator trenger du en radiator nøkkel. Om du ikke har en radiatornøkkel kan denne kjøpes, f.eks.hos Clas Ohlson.

You need a radiator key in order to do this.  The key can be purchased at Clas Ohlson if you do not have one alredy.

Slik lufter du en radiator

 • Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
 • Forsiktig åpne lufteskruen (ca en halv omdreining). Om det er luft i radiatoren vil det komme en suselyd.
 • Lukk lufteskruen umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving.
 • Åpne termostat/ventilen igjen
 • Det kan komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen. Vannet er ofte veldig skittent så ikke bruk håndkle/klut du er redd skal bli ødelagt.
 • Ikke skru luftskruen helt ut. Om luftskruen skrus helt ut kan stengeventilen falle ut og vann vil flomme ukontrollert ut av lufteventilen.
 • Om radiatorene lager vannrørende lyd, er det tegn på at radiatoren trenger lufting, uansett årstid.

This is how you bleed the radiator for air.

 • Turn off the thermostat, and wait a couple of seconds.
 • Gently open the valve by using the radiator key (approximately 1/2 rotation). A soft hizzing noise will sound if there is any air in the radiator. 
 • Close the valve immediately when the hizzing noise stops.
 • Turn the thermostat back on.
 • Keep a bowl under the air valve as water may start seeping from it. This water is often very dirty so do not use a towle or anything else you are afraid of ruining.
 • Do not turn the radiator key completly out as water may start pouring uncontrollably out of the air valve.
 • If you hear water going through the radiator at any time it's a sign you need to bleed it for air, regardless of the season.Lykke til!

Good luck!